Maths Kru-O

     หลักสูตรที่จำหน่ายระดับ มัธยมต้น 
     
     
    หลักสูตรมัธยมต้น มีทั้งหมด 100 คาบ คาบละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 200 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 5 LEVEL
แต่ละ LEVEL มี 20 คาบ (40 ชั่วโมง) รายละเอียดมีดังนี้
     
     
                                                      LEVEL 1                                   ดาวน์โหลดเอกสาร                                   ตัวอย่างวีดีโอ
                                                                                                                               
                                                    จำนวนเต็ม                                   5 คาบ (10 ชั่วโมง)                                  
                                          2           สมการและอสมการ                                   8 คาบ (16 ชั่วโมง)                                  
                                          3           เลขยกกำลัง                                   7 คาบ (14 ชั่วโมง)                                  
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                      LEVEL 2                                   ดาวน์โหลดเอกสาร                                   ตัวอย่างวีดีโอ
                                                                                                                               
                                                    พหุนาม                                   6 คาบ (12 ชั่วโมง)                                  
                                          5           การแยกตัวประกอบ                                   8 คาบ (16 ชั่วโมง)                                  
                                          6           เศษส่วนพหุนาม                                   6 คาบ (12 ชั่วโมง)                                  
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                      LEVEL 3                                   ดาวน์โหลดเอกสาร                                   ตัวอย่างวีดีโอ
                                                                                                                               
                                                    จำนวนจริง                                   7 คาบ (14 ชั่วโมง)                                  
                                          8           สมการ 2 ตัวแปร                                   5 คาบ (10 ชั่วโมง)                                  
                                          9           สมการกำลังสอง                                   8 คาบ (16 ชั่วโมง)                                  
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                      LEVEL 4                                   ดาวน์ โหลดเอกสาร                                   ตัวอย่างวีดีโอ
                                                                                                                               
                                          10            ทฤษฎีบทพิธากอรัส                                   3 คาบ (6 ชั่วโมง)                                  
                                          11           ความคล้าย                                   3 คาบ (6 ชั่วโมง)                                  
                                          12           ความน่าจะเป็น                                   8 คาบ (16 ชั่วโมง)                                  
                                          13           ระบบสมการ                                   6 คาบ (12 ชั่วโมง)                                  
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                      LEVEL 5                                   ดาวน์ โหลดเอกสาร                                   ตัวอย่างวีดีโอ
                                                                                                                               
                                          14            สถิติ                                   6 คาบ (12 ชั่วโมง)                                  
                                          15           กราฟ                                   8 คาบ (16 ชั่วโมง)                                  
                                          16           พาราโบลา                                   6 คาบ (12 ชั่วโมง)                                  
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
     ค่าไฟล์วีดีโอและเอกสารประกอบการเรียน ระดับมัธยมต้น 
     
    จำนวน           ราคาเต็ม           ส่วนลด            ราคาไฟล์วีดีโอ           ราคา EXTERNAL HARDDISK           ราคารวม            เฉลี่ยค่าเรียนต่อชั่วโมง 
                                                                             
    1 LEVEL           3,000 บาท           -           3,000 บาท           1,800 (1TB)           4,800 บาท           120 บาท/ชม.
    2 LEVEL           6,000 บาท           1,000 บาท           5,000 บาท           1,800 (1TB)           6,800 บาท           85 บาท/ชม.
    3 LEVEL           9,000 บาท           2,000 บาท           7,000 บาท           1,800 (1TB)           8,800 บาท           73 บาท/ชม.
    4 LEVEL           12,000 บาท           3,000 บาท           9,000 บาท           2,800 (2TB)           11,800 บาท           74 บาท/ชม.
    5 LEVEL           15,000 บาท           4,000 บาท           11,000 บาท           2,800 (2TB)           13,800 บาท           69 บาท/ชม.
                                                                             
                                                                             
                                                                             
            หมายเหตุ:
             
    1.       หลักสูตรนี้อ้างอิงครบทุกบทของมัธยมต้น เฉพาะที่ต้องต่อยอดถึงมัธยมปลาย บทที่อยู่ในระดับมัธยมต้น แต่ไม่ต่อยอดถึง
มัธยมปลาย เช่น ความเท่ากันทุกประการ, การแปลงทางเรขาคณิต เป็นต้น จะไม่มีในคอร์สเรียนนี้ ดังนั้น เวลาทั้งหมด
จึงลงไปกับบทที่ต่อยอดถึงมัธยมปลาย เพื่อให้นักเรียนเกิดประโยชน์สูงสุดจากการเรียน
    2.       มีเอกสารประกอบ โดยประกอบด้วยโจทย์ในแต่ละคาบ
    3.       สามารถเก็บไฟล์และเอกสาร ให้น้องหรือญาติเรียนต่อได้
             
             
             
             

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
002930