Maths Kru-O

     หลักสูตรที่จำหน่ายระดับ มัธยมปลาย 
     
     
    หลักสูตรมัธยมปลาย มีทั้งหมด 278 คาบ คาบละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 556 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 5 LEVEL 
ตามระดับชั้น รายละเอียดมีดังนี้
     
     
                                        LEVEL 1                   ดาวน์โหลดเอกสาร                                   ตัวอย่างวีดีโอ
                                                                                                 
                                      เซต                   10 คาบ (20 ชั่วโมง)                                  
                            2           ตรรกศาสตร์                   10 คาบ (20 ชั่วโมง)                                  
                            3           เลขยกกำลัง                   10 คาบ (20 ชั่วโมง)                                  
                            4           ระบบจำนวนจริง                   10 คาบ (20 ชั่วโมง)                                  
                                                                                                 
                                                                                                 
                                        LEVEL 2                   ดาวน์โหลดเอกสาร                                   ตัวอย่างวีดีโอ
                                                                                                 
                                      ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน                   20 คาบ (40 ชั่วโมง)                                  
                            6           อัตราส่วนตรีโกณมิติ                   8 คาบ (16 ชั่วโมง)                                  
                            7           เรขาคณิตวิเคราะห์                   8 คาบ (16 ชั่วโมง)                                  
                                      ภาคตัดกรวย                   12 คาบ (24 ชั่วโมง)                                  
                                      เมตริกซ์                   20 คาบ (40 ชั่วโมง)                                  
                                                                                                 
                                                                                                 
                                        LEVEL 3                   ดาวน์โหลดเอกสาร                                   ตัวอย่างวีดีโอ
                                                                                                 
                            10            ฟังก์ชันตรีโกณมิติ                   10 คาบ (20 ชั่วโมง)                                  
                            11           ตรีโกณมิติประยุกต์                   17 คาบ (34 ชั่วโมง)                                  
                            12           ฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม                   20 คาบ (40 ชั่วโมง)                                  
                            13           เวกเตอร์                   20 คาบ (40 ชั่วโมง)                                  
                                                                                                 
                                        LEVEL 4                   ดาวน์ โหลดเอกสาร                                   ตัวอย่างวีดีโอ
                                                                                                 
                            14            การสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น                   26 คาบ (52 ชั่วโมง)                                  
                            15           สถิติ                   20 คาบ (40 ชั่วโมง)                                  
                            16           จำนวนเชิงซ้อน                   10 คาบ (20 ชั่วโมง)                                  
                                                                                                 
                                                                                                 
                                        LEVEL 5                   ดาวน์ โหลดเอกสาร                                   ตัวอย่างวีดีโอ
                                                                                                 
                            17            ลำดับและอนุกรม                   20 คาบ (40 ชั่วโมง)                                  
                            18           แคลคูลัสเบื้องต้น                   20 คาบ (40 ชั่วโมง)                                  
                            19           กำหนดการเชิงเส้น                   7 คาบ (14 ชั่วโมง)                                  
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
     ค่าไฟล์วีดีโอและเอกสารประกอบการเรียน ระดับมัธยมปลาย 
     
    จำนวน           ราคาเต็ม           ส่วนลด            ราคาไฟล์วีดีโอ           ราคา EXTERNAL HARDDISK           ราคารวม            เฉลี่ยค่าเรียนต่อชั่วโมง 
                                                                             
    1 LEVEL           4,000 บาท           -           4,000 บาท           1,800 (1TB)           5,800 บาท           52 บาท/ชม.
    2 LEVEL           8,000 บาท           1,000 บาท           7,000 บาท           2,800 (2TB)           9,800 บาท           44 บาท/ชม.
    3 LEVEL           12,000 บาท           2,000 บาท           10,000 บาท           4,000 (3TB)           14,000 บาท           42 บาท/ชม.
    4 LEVEL           16,000 บาท           3,000 บาท           13,000 บาท           5,500 (4TB)           18,500 บาท           42 บาท/ชม.
    5 LEVEL           20,000 บาท           4,000 บาท           16,000 บาท           5,500 (4TB)           21,500 บาท           39 บาท/ชม.
                                                                             
                                                                             
                                                                             
            หมายเหตุ:
             
    1.       หลักสูตรนี้อ้างอิงครบทุกบทของมัธยมปลาย การเรียนในแต่ละบทจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
การเรียนในแต่ละบทจะประกอบด้วย โจทย์พื้นฐาน เทคนิคคิดลัด และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเก่าๆ มากมาย ดังนั้น
จำนวนชั่วโมงที่เรียนจะมากกว่าการเรียนที่อื่นๆ ทุกบทจะเรียนจากหนังสือและเอกสารที่ทำมาต่างหาก
(ยกเว้นบทที่ 3, 6, 19 จะมีเรียนจากเอกสารอย่างเดียว) 
    2.       เอกสารประกอบทั้งหมด 5 LEVEL ประกอบด้วยหนังสือ 15 เล่ม รวมมูลค่า 1,400 บาท และเอกสารประกอบ 19 ชุด รวมมูลค่า 600 บาท รวมมูลค่า 2,000 บาท
    3.       สามารถเก็บไฟล์และเอกสาร ให้น้องหรือญาติเรียนต่อได้
             
             
             
             

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
002931